PRIVACY

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens, 

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis heb ik een waarnemingsovereenkomst met een collega die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en alleen met uw schriftelijke goedkeuring, de consulten overneemt.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult counselling’.

 • de kosten van het consult

 • de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar

  CRISIS
  Ik ontvang mensen uit verschillende steden. Daarom verzoek ik u om zelf een telefoonnummer van een crisisdienst in uw omgeving te zoeken. Een alarmnummer bij suïcidale gedachten is 0800-0113

UW RECHTEN
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

1. Recht op dataportabiliteit.
Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
2. Recht op vergetelheid
De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren en financiële gegevens 7 jaar, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen.
3. Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien:
– de gegevens mogelijk onjuist zijn
– de gegevens onvolledig zijn
– de verwerking onrechtmatig is
– de gegevens niet meer nodig zijn
4. Recht op inzage.
Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
6. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven  en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op de behandeling naar de ABvC (klachten@abvc.nl).
De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (
www.ABvC.nl) beschikbaar. In de informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene voorwaarden en klachtenreglement van Marjolein Beek te vinden.

Marjolein Beek is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg) .
Wanneer u, ik en de klachtenfunctionaris met elkaar niet tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de SCAG. Het besluit van de SCAG is bindend.

 Site van de geschillen commissie zorg

COOKIES
Marjolein Beek maakt geen gebruik van cookies

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
SSL verbinding:
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld 
verstuurd (https://) omdat Marjolein Beek gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Marjolein Beek, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en opgeslagen in een kluis. Doordat Marjolein Beek de laatste versie update van alle software en installeert, zorgt Marjolein Beek ervoor dat de software optimaal beveiligd is.

WIJZIGINGEN
Marjolein Beek gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

VRAGEN
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen m.b.t de privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar marjoleinbeek@gmail.com
Marjolein Beek behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.
Ik raad u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

September 2022